Està en: Inici>Informació corporativa
  • L’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)és una entitat de dret públic, dependent de la Generalitat Valenciana, que naix com a instrument per a la realització de les polítiques autonòmiques en matèria d’habitatge i infraestructures.

    Els fins d’EIGE tenen caràcter transversal per a tota l’Administració de la Generalitat i la seua activitat inclou la promoció, construcció i gestió de sòl, infraestructures, equipaments i edificacions de qualsevol índole, així com la gestió, explotació i manteniment d’estes. Per a això, incorpora tot el bagatge i l’experiència d’un nombrós grup de professionals dedicats a l’obra pública.

    Recuperar espai públic ha sigut una de les labors prioritàries en els projectes d’infraestructures duts a terme per la Generalitat. Com a administració pública som conscients de l’obligació d’aprofitar les oportunitats úniques que ens donen este tipus d’actuacions per a transformar i millorar el paisatge urbà, i per tant, les condicions de vida de la població.

  • Reglament d'Organització i Funcionament.